b'"Hemingway\'s\x10\x11ea\x12\x13\x10H\x14use"\x10\x15\x16\x17"\x10\x18\x10\x19\x16"\x10\x18\x10\x19\x19"\x1a\x10\x1b\x1ci\x1da\x1ee\x10\x1f\x14e\x12\x1ei\x14n'