b'TheInteriorGaze:MiniatureRoomsasTheaterTheInteriorGaze:MiniatureRoomsasTheaterbyRobertOff'