b'PublishedbyGlenLaurelPressTheInteriorGazel :CopyrightbyRobertOff.-Arightsreserved,2022MiniatureRoomsasTheaterCreatedbyRobertOff'