b'TheInteriorGaze:MiniatureRoomsasTheaterCreatedbyRobertOffPublishedbyGlenLaurelPressCopyrightbyRobertOff.-Allrightsreserved,2018'